മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം നോമിനിയായി പേര് നൽകിയ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കാൻ എന്താണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ?


No answers yet. Be the first to answer

 
tesz.in