ബന്ധുത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബ്ബന്ധമാണോ? നോമിനി മരണപെട്ട വ്യകതിയുടെ മകളാണെങ്കിൽ മറ്റു കൂടപ്പിറപ്പുകളുടെ സമ്മതപത്രം വേണ്ടതുണ്ടോ? ബന്ധു വല്ലാത്ത വ്യക്തിയെയാണ് നോമിനിയെങ്കിൽ എന്താണ് വഴി?


No answers yet. Be the first to answer

 
tesz.in