പാൻ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത അക്കൗണ്ടിലെ ഇടപാടുകൾ 26 AS ൽ ഉണ്ടാകുമോ? 10 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ളവ മാത്രമാണോ ഉണ്ടാകുക?


No. Pakshe PAN card link cheyyathe 50K mukalil transactions cheyyan pattilla.
Please see 26AS video for more information

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question