പഴയ id കാർഡ് മാറ്റാൻ അപ്ലിക്കേഷൻ നൽികിട്ടു വർഷം പലതായി. ഇത്‌ വരെ പുതിയത് ലഭിച്ചില്ല. എന്തു ചെയണം?






Niyas Maskan, Village Officer, Kerala
Answered on November 21,2020

വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുന്നതാകാം ഉചിതം

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..



Guide

How to correct Voter ID card details ?

A Voter ID Card, also known as the Electors Photo Identity Card (EPIC) is a photo identity card that is issued by the Election Commission of India to all the citizens of India above the age ..
  Learn More

Guide

How to Vote in elections ? (2022)

Elections will be held in India every 5 years. In this guide, we will brief you on how to vote for elections in India. Eligibility Following people are eligible to cast their vote. Fo..
  Learn More