നമ്മുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള RTO office ന് അല്ലാതെ, വേറെ RTO Officeന് vehicle register ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ?


Kindly subscribe to my channel and watch the video on “ New Registration of vehicles”.