തലോലം പദ്ധതിക്കായുള്ള  എന്റെ അപേക്ഷയുടെ സ്റ്റാറ്റസ്  എങ്ങനെ അറിയാം? ഓൺലൈൻ വഴി പറ്റുമോ ?


Kerala Social Security Mission
Answered on June 01,2020

The status can be avail from the respective councilor who is assigned in the hospital. It isn't available through online.


 
tesz.in