കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയി മാറിയവർക്ക് എത്ര ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ കഴിയുക?