കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സൗര സോളാർ പദ്ധതിയിൽ പണമടച്ച് റെജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇനി എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്? സിസ്റ്റം എന്നത്തേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യും ?