കലാകാരന്‍മാര്‍ക്ക് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിവരുന്ന ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?


കലാകാര പെന്‍ഷന്‍, യുവ കലാകാരന്മാര്‍ക്കുള്ള വജ്ര ജുബിലി ഫെല്ലോ ഷിപ്പ്, അശരണരും രോഗ ബാധിതരും ആയ കലാകരന്മാര്‍ക്കുള്ള ചികിത്സ ധനസഹായം എന്നിവ സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന ധനസഹായമാണ്. ഇത് കൂടാതെ പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകളുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന  വജ്ര ജുബിലി ഫെല്ലോ ഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന കലാകാരന്മാര്‍ക്ക് 7500 രൂപ അധിക സഹായമായി നഗര സഭകളില്‍നിന്നും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. 

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question