ഓരോ sale നും gst  അടക്കാനോ അതോ total monthy sale ന്റെ ഇത്ര ശതമാനം gst അടച്ചാൽ മതിയോ?


J K ASSOCIATES ALPY J K ASSOCIATES ALPY
Answered on March 04,2021

Returns are filed on a monthly basis. So the total monthly sales is taken to calculate your tax liability.


 
tesz.in