ഒരു തവണ TDS പിടിച്ച ഒരു amount നു വീണ്ടും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അതായത്  ITR ഫൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ TDS പിടിച്ച amount കാണിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ പിടിച്ച TDS തുക തിരികെ വേണ്ട എങ്കിൽ?


In ITR filing you have to complete and correct details of all your income. So, TDS has to be shown. If no tax liability, you will get refund of TDS.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..