ഏജൻസി തരുന്ന സിലിണ്ടറിന് തൂക്കം കുറവാണ്.പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും ഫലം കാണുന്നില്ല? സിലിണ്ടറിന്റെ കൃത്യമായ തൂക്കം എങ്ങനെ അറിയാം?


ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുവരുന്ന വാഹനത്തിൽ തൂക്കുവാൻ ഉള്ള ഉപകരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് നിയമം.
ലീഗൽ മെട്രോളജി, ഓയിൽ കമ്പനി, ജില്ലാ കളക്ടർ എന്നിവർക്ക് ബിൽ കോപ്പി സഹിതം പരാതി കൊടുക്കാം.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..