എൻറെ കയ്യിൽ ഒരു ഓട്ടോ ടാക്സി വാഹനം ഉണ്ട് അതിൻറെ പെർമിറ്റ് കഴിയാറായി അത് പ്രൈവറ്റ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ലൈഫ് ടാക്സ് അടച്ചതാണ്.