എസ്.സി വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച Life Mission ഭൂമി/വീട്, 12 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് വില്ക്കുന്നതിന് സാധിക്കുമോ?


വില്‍ക്കാം. നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ഗുണഭോക്താവ് വയ്ക്കുന്ന കരാറില്‍ 12 വര്‍ഷത്തേക്ക് അനന്തരവകശികള്‍ക്കല്ലാതെ മറ്റാര്‍ക്കും വീടും വസ്തുവും കൈമാറാന്‍ പാടില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥയാണ്‌ ഉള്ളത്.  ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയില്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ഗുണഭോക്താവ് വയ്ക്കുന്ന പ്രസ്തുത കരാര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനാല്‍ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയില്‍  വീടും വസ്തുവും വില്‍ക്കുന്നതില്‍ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപെട്ട് തടസങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുകയില്ല. 

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question