എന്റ  saving അക്കൗണ്ടിൽ  20 lakh above transaction നടന്നു. അച്ഛന്റ്റെ  സഹോദരനെ സഹായിച്ചത് ആണ്. പുള്ളിക്ക് ലോൺ അടക്കാൻ വേണ്ടി ആണ്.  അപ്പോ  എനിക്ക് Income Tax Notice വരുമോ? വന്നാൽ എന്താണ് ചെയുക?


No problem if routed through banking channel, like NEFT, Cheque, online transfer etc. If cash deposit you will get notice.If you get any income tax notice,please check this video to find out the process to respond to Income Tax Notice.Need more clarification ?

Connect with this expert

  • Verified Experts
  • Private and Secure
  • Convenient and Easy

Get Expert Assistance

  • Verified Experts
  • Private and Secure
  • Convenient and Easy