എന്റെ മകളുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ മേൽവിലാസം മൊത്തം തെറ്റാണ്. എങ്ങനെയാണ് ശേരിയാകേണ്ടത്. ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?


കുട്ടിയുടെ ജനനം രജിസ്ടര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത്/ മുനിസിപാലിറ്റിയില്‍ അപേക്ഷിക്കണം. കുട്ടിയുടെ ജനന സമയത്തെ മാതാപിതാക്കളുടെ മേല്‍വിലാസം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖ നല്‍കണം.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to get a Birth Certificate in Kerala?

A birth certificate (janana certificate) is the most important identity document that makes it possible for anyone in possession of it to benefit from a gamut of services offered by the Indi..
  Click here to get a detailed guide