തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യാം ?

ഓരോ 5 വർഷത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് എങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യാമെന്നും ആർക്കൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യാമെന്നും ഇവിടെ പറയുന്നു.

യോഗ്യത

ഇനിപ്പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ അർഹതയുണ്ട്.

Eligibile to caste Vote Kerala

ഇനിപ്പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ യോഗ്യതയില്ല.

Not Eligibile to caste Vote Kerala

വോട്ടർ ID കാർഡിന് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും ?

നിങ്ങൾ ആദ്യമായി വോട്ടർ ഐഡി കാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ Form 6 പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള നിയോജകമണ്ഡലത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു പുതിയ വിലാസം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിലാസം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വീണ്ടും  Form 6 ഉപയോഗിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരു നഗരം / സംസ്ഥാനം മുതൽ മറ്റൊരു നഗരം / സംസ്ഥാനം എന്നിവയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു

നിങ്ങളുടെ വോട്ടർ ഐഡി കാർഡിൽ നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫോട്ടോ, EPIC നമ്പർ, വിലാസം, ജനനത്തീയതി, പ്രായം, ബന്ധുവിന്റെ പേര്, ബന്ധത്തിന്റെ തരം, വോട്ടർ ഐഡി കാർഡിലെ ലിംഗഭേദം എന്നിവ പോലുള്ള തിരുത്തലുകൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് Form 8 പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന്

അതേ നിയോജകമണ്ഡലത്തിനുള്ളിലെ ഒരു പുതിയ വിലാസം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിലാസം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ Form 8A ഉപയോഗിക്കണം

വോട്ടർ ഐഡി പട്ടികയിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക

നിങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ യോഗ്യത ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ പേര് വോട്ടർ ഐഡി പട്ടികയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. വോട്ടർ ഐഡി പട്ടികയിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് പരിശോധിക്കാൻ 3 വഴികളുണ്ട്.

 • Electoral Search വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നു. വോട്ടർ ഐഡി പട്ടികയിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

 • 1950 ൽ വോട്ടർ ഹെൽപ്പ്ലൈനിൽ വിളിക്കുക (നിങ്ങളുടെ എസ്ടിഡി കോഡ് ഉപയോഗിച്ച്).

 • 1950 ലേക്ക് SMS അയക്കാം. ECI  EPIC Number എന്നാണ് SMS അയക്കേണ്ടത് . EPIC Number എന്നാൽ വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ് Number എന്നും പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന ഇലക്‍ടേഴ്സ് ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് Number എന്നാണ്.

നിങ്ങളുടെ പോളിംഗ് ബൂത്ത് കണ്ടെത്തുക

വോട്ടർ ഐഡി പട്ടികയിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ പോകേണ്ട സ്ഥലം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വോട്ടർ ഐഡി കാർഡിൽ ഇത് പാർട്ട് നമ്പറും സീരിയൽ നമ്പറും ആയി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ വോട്ട്  ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്കൂളിന്റെ / സ്ഥലത്തിന്റെ കോഡ് നമ്പറാണ് പാർട്ട് നമ്പർ.

വോട്ടർ പട്ടികയിലെ നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പറാണ് സീരിയൽ നമ്പർ.

ഇനിപ്പറയുന്ന മാർഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

 • ഓൺ‌ലൈൻ

 • ഓഫ്‌ലൈൻ

 • എസ്എംഎസ്

 • ഫോൺ കോൾ 

ഓൺലൈൻ രീതി

വോട്ടർ ഐഡി കാർഡിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനിൽ പാർട്ട് നമ്പറും സീരിയൽ നമ്പറും ലഭിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.

Voter ID search by name Kerala

 • വ്യക്തിയുടെ പേര് നൽകുക.
 • ക്യാപ്‌ച കോഡ് നൽകി തിരയൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക
 • നിങ്ങളുടേതിന് സമാനമായ പേരുള്ള ആളുകളുടെ പട്ടിക നിങ്ങൾ കാണും.
 • ആവശ്യമായ വ്യക്തിയെ ലഭിക്കുന്നതിന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രായം, ജനനത്തീയതി, സംസ്ഥാനം, ജില്ല മുതലായ അടിസ്ഥാന വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക
 • വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക ക്ലിക്കുചെയ്യുക
 • നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് സീരിയൽ നമ്പറും പാർട്ട് നമ്പറും കാണാൻ കഴിയും.

Voter ID Polling booth part number serial number Kerala

വിവരങ്ങൾക്ക് ചുവടെയുള്ള വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം.

ഓഫ്‌ലൈൻ രീതി

നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് നമ്പർ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയോ അയൽക്കാരുടെയോ വോട്ടർ ഐഡികളിലെ പാർട്ട് നമ്പർ പരിശോധിച്ച് അറിയാൻ കഴിയും . കാരണം, നിങ്ങൾ ഒരേ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് നമ്പറും അവരുടെ പാർട്ട് നമ്പറും ഒന്നായിരിക്കും. അവരുടെ  വോട്ടർ ഐഡി കാർഡിന്റെ പിറകിൽ പാർട്ട് നമ്പറും സീരിയൽ നമ്പറും കാണും.

എസ്എംഎസ്

1950 ലേക്ക് SMS അയക്കാം. ECI  EPIC Number എന്നാണ് SMS അയക്കേണ്ടത് . EPIC എന്നാൽ വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ് എന്നും പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന ഇലക്‍ടേഴ്സ് ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് എന്നാണ്.

ഫോൺ കോൾ 

1950 ൽ വോട്ടർ ഹെൽപ്പ്ലൈനിൽ വിളിക്കുക (നിങ്ങളുടെ എസ്ടിഡി കോഡ് ഉപയോഗിച്ച്).

നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ വോട്ട് എങ്ങനെ രേഖപെടുത്താം

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ (ഇലക്ടറൽ റോൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) നിങ്ങളുടെ പേര് ഉണ്ടേൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ടുചെയ്യാൻ കഴിയൂ .നിങ്ങളുടെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വോട്ടുചെയ്യാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഐഡി കാർഡുമായി പോകാം.

 • EPIC (വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്)
 • പാസ്‌പോർട്ട്
 • വാഹനം ഓടിക്കാനുള്ള അനുമതിപത്രം
 • കേന്ദ്ര / സംസ്ഥാന സർക്കാർ / പി‌എസ്‌യു / പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികൾ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയ ഫോട്ടോയോടുകൂടിയ സേവന ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുകൾ
 • ബാങ്ക് / പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നൽകിയ ഫോട്ടോയുള്ള പാസ്ബുക്കുകൾ
 • പാൻ കാർഡ്
 • എൻ‌പി‌ആറിന് കീഴിൽ ആർ‌ജി‌ഐ നൽകിയ സ്മാർട്ട് കാർഡ്
 • MNREGA ജോബ് കാർഡ് (മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ ഗ്യാരണ്ടി)
 • തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകിയ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സ്മാർട്ട് കാർഡ്
 • ഒരു ഫോട്ടോയുള്ള പെൻഷൻ പ്രമാണം
 • എം‌പിമാർ‌ / എം‌എൽ‌എമാർ‌ / എം‌എൽ‌സിമാർ‌ക്ക് identity ദ്യോഗിക തിരിച്ചറിയൽ‌ കാർ‌ഡുകൾ‌ നൽ‌കി
 • ആധാർ കാർഡ്

നിങ്ങൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യത്തെ പോളിംഗ് ഓഫീസർ ഐഡി പ്രൂഫ് പരിശോധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ പോളിംഗ് ഓഫീസർ നിങ്ങളുടെ വിരലിൽ മഷി വയ്ക്കുകയും സ്ലിപ്പ് നൽകുകയും രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പ് എടുക്കുകയും ചെയ്യും (ഫോം 17 എ). മൂന്നാമത്തെ പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്ന് നിങ്ങൾ സ്ലിപ്പ് നിക്ഷേപിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മഷി തേച്ച വിരൽ കാണിക്കുകയും ചെയുക.തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ ചെല്ലുക .

Voting Process Kerala

ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ (ഇവിഎം) നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ചിഹ്നത്തിന് എതിർവശത്തുള്ള ബാലറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക; നിങ്ങൾ ഒരു ബീപ്പ് ശബ്ദം കേൾക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു  സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് NOTA അമർത്താം; ഇത് ഇവിഎമ്മിലെ അവസാന ബട്ടണാണ്.

VVPAT മെഷീന്റെ വിൻഡോയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന സ്ലിപ്പ് പരിശോധിക്കുക. മുദ്രയിട്ട VVPAT ബോക്സിൽ വീഴുന്നതിന് മുമ്പായി കാൻഡിഡേറ്റ് സീരിയൽ നമ്പർ, പേര്, ചിഹ്നം എന്നിവയുള്ള സ്ലിപ്പ് 7 സെക്കൻഡ് ദൃശ്യമാകും.

അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോംസ്