ലൈഫ് മിഷൻ സ്കീം കേരളം

സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരഹിതർക്കും ഭവനരഹിതർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമഗ്ര ഭവന പദ്ധതി ലൈഫ് മിഷൻ Life Mission - Livelihood Inclusion Financial Empowerment - ഉപജീവന ഉൾപ്പെടുത്തൽ സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം) വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ ഭവനരഹിതരായ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുകയെന്നത് കേരള സർക്കാരിന്റെ ദൗത്യമാണ്. 

അഫൊർഡബിൾ ഭവനം (Affordable Housing), പൊതു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ,  കൃഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുക, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ  നടത്തിപ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ  എന്നീ നാല് പ്രധാന മേഖലകളിൽ മിഷൻ ലൈഫ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

നേട്ടങ്ങൾ

4 ലക്ഷം രൂപയുടെ 500 ചതുരശ്രയടി വിസ്തീർണമുള്ള വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.ഇതിനായി കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഭവനപദ്ധതിയായ പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജനയിൽ (PMAY) നിന്ന് എടുക്കും .

ഒരു വീടിന് 3 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിക്കാൻ PMAY വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. അതിൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിഹിതം. 50,000 രൂപ വീതം സംസ്ഥാന സർക്കാരും പ്രാദേശിക സർക്കാരും ഉപയോക്താവും ചേർക്കും. എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ , ഉപയോക്താവിന്റെ ഫീസ് ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യുകയും പ്രാദേശിക സർക്കാരിന്റെ വിഹിതം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു.

5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 4.30 ലക്ഷം ഭവനരഹിതർക്ക് സുരക്ഷിത ഭവനം നൽകുക എന്നതാണ് ദൗത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിൽ 1.60  ലക്ഷം ഭൂരഹിത കുടുംബങ്ങളെ മുൻകാലത്തെ വിവിധ ഭവന പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭവനരഹിതർക്ക്  ആധുനിക  ഭവന സമുച്ചയങ്ങളും അവരുടെ  ഉപജീവനമാർഗ്ഗം,  പ്രാഥമികാരോഗ്യ സംരക്ഷണം,  വയോജന പിന്തുണ,  നൈപുണ്യ വികസനം,  സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ളസാമൂഹിക സേവനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും നൽകും.

മറ്റ് പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിച്ചെങ്കിലും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി സുരക്ഷിത ഭവനത്തിലേക്ക് മാറാൻകഴിയാത്തവരെയും ഈ ദൗത്യം സഹായിക്കും.

തീരദേശ ജനതയ്ക്കും തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കും സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ താൽക്കാലിക അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും മുൻഗണന നൽകും. ഭവന സമുച്ചയങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ ശാക്തീകരിക്കുകയും അവരുടെ സജീവപങ്കാളിത്തം സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇത് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. 

ഗുണഭോക്താക്കൾ

പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളേ  ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

 • ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍ 

 • ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍/വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത ഭവനം ഉള്ളവര്‍ 

 • പുറമ്പോക്കിലോ, തീരദേശ മേഖലയിലോ; തോട്ടം മേഖലയിലോ താത്കാലിക ഭവനം ഉള്ളവര്‍.

 • ഭൂരഹിത-ഭവന രഹിതര്‍ 

ലൈഫ് മിഷനായി അപേക്ഷിക്കുക

ഗുണഭോക്താവിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ 2011 ൽ നടത്തിയ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ജാതി സർവേ പരിഗണിക്കും. സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ജാതി സെൻസസിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള പ്രക്രിയ പിന്തുടരുക.

 • SECC വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Kerala Life Mission SECC

 • നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • നിങ്ങളുടെ തഹസിൽ / താലൂക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പട്ടികയുടെ തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

 • Submit ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 • എസ്ഇ്സി‌സി പട്ടികയുടെ ഭാഗമായ ആളുകളുടെ പട്ടിക നിങ്ങൾ കാണും.

Kerala Life Mission SECC Beneficiary list

 • ഫീൽഡ് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഗുണഭോക്താക്കളെ പരിശോധനയ്ക്കായി സന്ദർശിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ടവിശദാംശങ്ങളും രേഖകളും പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

 • തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക പ്രാദേശിക പഞ്ചായത്ത് / ജില്ലാതല ഓഫീസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

മുന്ഗണനാക്രമം

 • മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍/അന്ധര്‍/ശരീരിക തളര്‍ച്ച സംഭവിച്ചവര്‍ .

 • അഗതികള്‍

 • അംഗവൈകല്യമുള്ളവര്‍

 • ഭിന്നലിംഗക്കാര്‍

 • ഗുരുതര/മാരകരോഗമുള്ളവര്‍

 • അവിവാഹിതരായ അമ്മമാര്‍

 • രോഗം/അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്ത് വരുമാനം കണ്‍െത്താന്‍ പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവര്‍

 • വിധവകള്‍, എന്നിവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന

നടപ്പാക്കൽ

മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിടുന്നു.

 • ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ, ലൈഫ് സ്കീം പ്രകാരം ഇതിനകം നിർമ്മിച്ച അപൂർണ്ണമായ വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണം.

 • രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 4 ലക്ഷം രൂപയുടെ  400 ചതുരശ്രയടി വീടുകളുടെ നിർമാണം.  പുതിയ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട 1,75,138 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക്  2018 മെയ് മാസത്തോടെ പൂർത്തീകരിച്  നൽകും

 • മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ, 2018 മെയ് മാസത്തോടെ 3, 37,416 ഭൂരഹിത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഫ്ലാറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം.