ಒಂದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕರಾಬು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾತೊಂದು ಜಮೀನಿಗೆ ಹೇಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡಿಸುವುದು ?