പഞ്ചായത്ത് റോഡിലേക് 2 അടി നീളത്തിലും 4inch ഉയർത്തിയും പ്രൈവറ്റ് റോഡ് നിർമിച്ചാൽ അത് തടയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?


സ്വകാര്യ റോഡുകൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ അവരുടെ മാത്രം ഉപയോഗത്തിനായി അവരുടെ വസ്തുവിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതല്ലേ? അത് തടയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അവരുടെ നിർമ്മാണം പൊതു ഗതാഗതത്തിനും കാൽനടക്കും വെള്ളത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്കിനും തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ പരാതി നൽകുക.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..Guide

How to do Property Registration in Kerala? (2022)

Registration of the property is a full and final agreement signed between two parties. Once a property is registered, it means that the property buyer..
  Learn More

Guide

Aadhaaram, Pattayam, Pokkuvaravu, Databank

Aadhaaram (Sale Deed) Sale Deed or Adharam is the registered document by which the title of a property is transferred or conveyed from one person to another. In a purchase or sale of a prop..
  Learn More