പഞ്ചായത്തിന്റെ പൊതു സ്ഥലത്തു പ്രദേശ വാസികൾ നിർമ്മിച്ച വായന ശാല അനുമതിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റിന് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു തകർക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടോ ? അതോ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണോ പൊളിക്കേണ്ടത് ?


പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതോ പഞ്ചായത്തിന്റെ വകയായതോ ആയ ഭൂമിയിലെ അനധികൃത കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന് 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (കയ്യേറ്റം നീക്കം ചെയ്യലും അനധികൃതമായി കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിന് പിഴചുമത്തലും ഈടാക്കലും) ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകളാണ് ബാധകം. 1957 ലെ കേരള ഭൂ സംരക്ഷണ നിയമ പ്രകാരവും നടപടി സ്വീകരിക്കാം. പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം കാര്യ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സെക്രട്ടറിയാണ് ഒഴിപ്പിക്കൽ നടത്തേണ്ടത്.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question