ക്രിസ്റ്റ്യനി( റോമൻ കത്തോലിക്കാ) ഹിന്ദു (ഒബിസി)വിനെ വിവാഹം ചെയ്താൽ മിശ്ര വിവാഹം ആകുമോ? മിശ്ര വിവാഹം എന്നു പറയാൻ ഒരാൾ sc ആകണമെന്നുണ്ടോ?


വ്യത്യസ്ത ജാതിയില്‍പെട്ടവര്‍ തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തെ മിശ്രവിവാഹം എന്ന് പറയാം. അതിന് ഒരാള്‍ പട്ടിക ജാതിയോ പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗമോ ആകണമെന്നില്ല.

പക്ഷെ  മിശ്രവിവഹിതര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യമോ സംവരണ ആനുകൂല്യമോ പോലുള്ളവ ലഭിക്കുന്നതിന് ഓരോ സ്കീമുകളിലും പ്രത്യേക നിബന്ധനകള്‍ ഉണ്ടാകും.

ഉദാഹരണമായി കേരളത്തിലെ എന്‍ട്രന്‍സ് പരീക്ഷകളില്‍ മിശ്രവിവാഹിതര്‍ക്കുള്ള (പട്ടിക ജാതി /പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം ഒഴികെ) ആനുകൂല്യം ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ ഒരാള്‍ SEBC യില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ആള്‍ ആയിരിക്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട്. 

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to get Marriage Certificate in Kerala?

Marriage certificate is a document that provides valuable evidence of marriage, social security, self-confidence particularly among married women. Certificate of marriage is an official docu..
  Click here to get a detailed guide