ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ വരുന്ന റോഡിൽ, പഞ്ചായത്തിന്റെ അസ്തിയിൽ വരുന്നതാണോ എന്നറിയില്ല. ഒരാൾ മതിൽ കെട്ടുമ്പോൾ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ്‌ ഉൾപ്പടെ മതിലിന്റെ ബേസ്മെന്റിൽ ആക്കി മതിൽ കെട്ടാൻ സാധിക്കുമോ?


പൊതുവഴിയോട് ചേർന്നുള്ള മതിൽ നിർമ്മാണത്തിന് പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങണം. റോഡും പുരയിടത്തിന്റെ അതിരും ചേരുന്നിടത്ത് റോഡ് കയ്യേറാതെ സ്വന്തം പുരയിടത്തിൽ മതിൽ കെട്ടണം..ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ്‌ പൊതു വഴിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നതാനണങ്കില്‍ അത് ഒഴിവാക്കിയേ മതില്‍ കെട്ടാന്‍ അനുമതി ലഭിക്കൂ.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question