എന്റെ പുരയിടത്തിൽ കുഴൽ കിണർ കഴിക്കുന്നതിനു, തങ്ങൾക്കു കിണറിൽ വെള്ളം കുറയും എന്ന കാരണം പറഞ്ഞു അയൽവാസി തടസം നിൽക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കിണർ ഇല്ല. വാട്ടർ അതോറിറ്റി കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അയൽവാസിക്ക് ഇങ്ങനെ തടയാൻ അവകാശം ഉണ്ടോ?


ഇല്ല. ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വകുപ്പിന്റെ N.O.C സഹിതം പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അപേക്ഷ നൽകുക. കുഴൽ കിണർ കുഴിക്കുന്നതിന് അനുമതി ലഭിക്കും.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question